De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website en door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

De onderneming

Dit is de website van de Belgisch Maatschappij voor Kernbrandstoffen Synatom, in het kort Synatom, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34, BTW BE 0406.820.671 RPR Brussel.
Het algemeen telefoonnummer is +32 2 505 07 11 en er kan ook contact worden opgenomen per e-mail.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Synatom en zijn activiteiten.
Alhoewel Synatom zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Synatom niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is.
Synatom kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud


Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven. De foto's op deze site zijn afkomstig van de fotobibliotheken van Areva, Electrabel, Urenco en Synatom.
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Synatom of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.
Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Websites van derden


Synatom kan op haar website links voorzien naar websites van derden. Synatom is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot, het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de diensten en producten die worden aangeboden door deze derden en/of de inhoud van hun websites. Synatom kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zou worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid na te kijken.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site


Voor zover Synatom naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.
Om meer informatie te bekomen omtrent de aard van, en de wijze waarop Synatom persoonsgegevens verzamelt op deze website en verwerkt, gelieve ons privacybeleid te raadplegen.

Toepasselijk Recht – Bevoegde Rechtbank


Deze voorwaarden en alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zullen inzake bevoegd zijn.
Het privacybeleid van Synatom is erop gericht om de persoonsgegevens die wij van u ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving inzake privacy.

Verzameling, doel en verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Synatom verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website. Anderzijds betreft dit privacybeleid ook de persoonsgegevens die u ons overmaakt via andere kanalen zoals antwoordformulieren.
Uw gegevens worden door Synatom NV, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel als verwerker verzameld.
De verwerking van uw gegevens heeft als hoofddoel het versturen van informatie.
Sommige gegevens worden verzameld en verwerkt door onze verwerkers om taken uit te voeren die hen werden toegewezen in het kader van de voormelde verwerking. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan onze partners met het oog op de uitvoering van onze verbintenissen ten opzichte van u. Onze partners hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.
U kunt toegang verkrijgen tot uw gegevens of de rechtzetting ervan vragen via onze website of door een brief te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan Synatom, Simon Bolivarlaan 34, B-1000 Brussel. U heeft tevens steeds het recht om op dezelfde wijze verzet uit te oefenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.
Voor alle vragen aangaande het privacybeleid inzake de verwerking van persoonsgegevens , kunt u contact opnemen via onze website of door een brief te sturen aan Synatom, Simon Bolivarlaan 34, B-1000 Brussel. Eventuele klachten in verband met de verwerking van persoonsgegevens kunnen verstuurd worden naar de Privacycommissie (commission@privacycommission.be).