Missie

SYNATOM ontwikkelt haar activiteiten langs twee grote krachtlijnen.

De splijtstofcyclus

SYNATOM is verantwoordelijk voor de activiteiten in de bovenfase van de splijtstofcyclus tot en met de levering van verrijkt uranium aan de fabrikant van de splijtstofelementen.

Daarna beheert de exploitant, ELECTRABEL, de fabricage en het gebruik van de splijtstofelementen in de reactoren en hun verblijf in het desactiveringsdok.

Vervolgens verzorgt SYNATOM de benedenfase van de splijtstofcyclus, namelijk het beheer van de bestraalde splijtstoffen tot ze aan de NIRAS worden toevertrouwd, op de site van haar filiaal BELGOPROCESS in Dessel. De benedenfase betreft vandaag voornamelijk de tussentijdse opslag op de sites Doel en Tihange.

De nucleaire voorzieningen

SYNATOM legt nucleaire voorzieningen aan om op termijn de kosten te dekken van de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de gebruikte splijtstoffen.

SYNATOM verzorgt ook openbaredienstverplichtingen. Het is immers bevoegd om voor rekening van de Staat de jaarlijkse repartitiebijdrage, de zogenaamde nucleaire belasting, te innen.

Visie

 • SYNATOM ontwikkelt een visie op lange termijn.
 • SYNATOM is ervan overtuigd dat de kernenergie een essentiële pijler van de energiemix blijft.  
 • In België, Europa en de wereld heeft de kernenergie haar plaats in de economische ontwikkelingen van morgen. De ontwikkelingen zullen altijd naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen moeten streven.In deze context stelt SYNATOM zich tot doel de langetermijnbevoorrading met splijtstof te verzekeren tegen de beste economische voorwaarden.
 • SYNATOM meent dat men veel kan leren uit de ontmanteling van nucleaire installaties elders in de wereld. Ze maken een nauwkeurige evaluatie mogelijk van de financiële middelen die nodig zijn voor de ontmanteling op termijn van de Belgische kerncentrales.
 • SYNATOM verwacht dat het huidige onderzoek naar het beheer van radioactief afval belangrijke technologische evoluties zal opleveren.

Waarden

SYNATOM ontwikkelt al haar activiteiten in naleving van 4 onlosmakelijk verbonden waarden.

 • Veeleisendheid: SYNATOM volgt de strengste normen. Het hanteert de beste praktijken en ontwikkelt doorlopend pragmatische en kosteneffectieve oplossingen.
 • Engagement: SYNATOM verbindt zich tot de garantie van een veilige bevoorrading met splijtstof en van een aangepast beheer van de gebruikte splijtstof. SYNATOM beheert de financiële voorzieningen in volledige transparantie en met de grootste zorgvuldigheid.
 • Proactiviteit en reactiviteit: SYNATOM anticipeert op de evoluties en geeft blijk van een oordeelkundige en snelle reactiviteit.
 • Openheid: SYNATOM investeert in onderzoek en ontwikkeling. Het ontwikkelt vertrouwensrelaties met haar verschillende partners.

Governance

De Raad van Bestuur van Synatom is samengesteld uit 8 leden en 2 vertegenwoordigers van de federale Regering. De processen voor de controle van de betrouwbaarheid, nodige expertise en onafhankelijkheid werden in december 2022 gestart. 

 Samenstelling van de Raad van Bestuur 

 • Cécile Flandre – Voorzitter (onafhankelijk)
 • Dimitri Stroobants – Gedelegeerd bestuurder 
 • Hèlène Durand - Bestuurder
 • Michael Gillis – Bestuurder
 • Thierry Saegeman - Bestuurder
 • Patrick Gaussent – Bestuurder
 • Jan Longeval – Onafhankelijke Bestuurder
 • Maximilien de Limburg Stirum – Onafhankelijke Bestuurder
 • Carl Malbrain – Vertegenwoordiger van de federale Regering
 • Olivier Soumeryn-Schmit - Vertegenwoordiger van de federale Regering

Er worden twee comités opgericht :

 • een Auditcomité dat bestaat uit drie leden gekozen uit de bestuurders. De leden van het auditcomité zijn :
  • Voorzitter: Patrick Gaussent
  • Leden: Jan Longeval, Maximilien de Limburg Stirum
  • Dominique Ghislain, CFO van Synatom is een vaste gast in de auditcomités, zonder besluitvormende stem.
 • een Investeringscomité dat bestaat uit vier leden gekozen uit de bestuurders en wier voorzitterschap is toevertrouwd aan een onafhankelijke bestuurder. De leden van het investeringscomité zijn
  • Voorzitter: Jan Longeval
  • Leden: Hélène Durand, Dimitri Stroobants, Patrick Gaussent
  • Xavier Piret, Chief Investment Officer van Synatom, is een vaste gast van de investeringscomités, zonder besluitvormende stem.

Het dagelijks beheer 

Het dagelijks beheer wordt verzorgd door de Gedelegeerd bestuurder, benoemd door de Raad van Bestuur. 

De maatschappij is georganiseerd in vijf departementen die respectievelijk belast zijn met de bovenfase en de benedenfase van de splijtstofcyclus, de financiën, de investeringen en de juridische zaken.